Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn Cha vì những ơn lành Ngài thương ban. Chúa Giêsu mời gọi con cầu nguyện: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23-28). ĐTC Phanxicô nói thêm rằng lời cầu nguyện phải được nói ra cách can đảm. “Liệu chúng ta có can đảm đến với Chúa Giêsu và hỏi Ngài như thế này: ‘Chúa đã bảo chúng con là hãy làm đi. Hãy làm cho đức tin lớn lên. Hãy đi loan báo Tin Mừng. Hãy giải quyết vấn đề mà con đang phải đối mặt.'” Con có lòng can đảm khi cầu nguyện không? Con nguyện xin Chúa ban cho con ơn can đảm và kiên trì khi cầu nguyện. Cũng vậy, con cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội để họ củng cố lòng tin tưởng và can đảm trong lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng coniii

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this journey by giving thanks for the blessings that the Lord gives. Jesus challenges us to pray. “Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will give you” (Jn 16:23-28). Pope Francis adds that this prayer ought to be said with courage. “Do we have the courage to go to Jesus and ask him like this saying, ‘You have told us this, do it. Make faith move forward. Make evangelization move forward. Make this problem that I have be resolved.’ Do we have this courage in prayer? We pray so that the Lord gives us the grace of courage and perseverance in prayer. Also, we pray for the church groups and movements so that they estalish in prayer confidence and courage. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trong giây phút nghỉ ngơi này, con ngước trông lên Chúa, Đấng mời gọi con cầu nguyện nhưng không tập trung vào bản thân, mà là vào nơi Ngài và Vương quốc của Ngài. Có như vậy niềm vui của con mới trọn vẹn. ĐTC Phanxicô nói chính xác rằng “Niềm vui là dấu chỉ của một sự truyền bá Phúc Âm đã được loan báo và sinh hoa trái. Niềm vui thì luôn có tính năng động của cuộc Xuất hành và ơn lành của việc ra khỏi chính mình, bước đi và không ngừng gieo mầm sự sống vĩnh hằng.” Con tiếp tục ngày sống và xin ơn biết từ bỏ chính mình để loan báo Tin Mừng nhiều hơn bằng chính hành động của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

In a moment of rest, I direct my gaze to the Lord, who invites me to pray, not focusing on myself but on Him and His Kingdom. Only like this will my joy be full. Pope Francis says precisely that “that joy is a sign of an evangelization that has been announced and is giving fruit. It always has the dynamic of the Exodus and the gift of going out of oneself, of walking and always sowing anew what is beyond.” I return to my journey asking for the grace to leave myself to depend on others, evangelizing more with my actions.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin dâng ngày sống vừa qua cho Chúa, và tạ ơn vì sự hiện diện của Người. Con tự hỏi liệu con có thực sự hiện diện với những người thân cận trong cuộc sống của con không. Xin cho con trở nên một người giàu đức tin và lòng nhân ái, có khả năng làm cho tình thương của Chúa tỏa lan trong suốt cuộc đời con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Heavenly Father, I entrust my journey to you, and I thank you for your presence. I ask myself if I am present in my life to the people close to me. Make me a person rich in humanity and faith, capable of making your paternity shine thorughout my life. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Sự hiệp nhất …