Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy kiên trì
Con biết ơn vì một bình minh ngày mới và con dâng mình cho Chúa để sống hòa hợp với Trái Tim Ngài. “Tên cháu là Gio-an” (Lc 1, 57-66). Da-ca-ri-a nhất quyết đòi đặt tên cho con trai mình, mặc dù những người khác cố gắng can ngăn ông. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kiên trì lắng nghe ý muốn của Chúa; xin giúp con trở nên mạnh mẽ trước những áp lực xã hội khiến con rút lui khi con muốn nói về đức tin và về Chúa Giêsu, Thánh Tử của Ngài. Xin cho con trái tim giống như chiếc máng cỏ, để Con Chúa được sinh ra trong con thêm nhiều lần nữa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Persevere
Be grateful for this new morning and offer yourself to the Lord to live in harmony with his Heart. “His name is John” (Lk 1:57-66). Zechariah insists on the name of his son, even though others try to dissuade him. Give me, Lord, the holy grace of perseverance in listening to your will; make me strong in the face of social pressures that makes me retreat when I want to speak of faith and of your son Jesus. Give me a heart like a manger, so that your Son may be born in me again and again. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trở thành người Samari nhân hậu 
Con tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi với Chúa Giêsu và suy ngẫm về thách thức mà ĐTC Phanxicô đặt ra cho con. “Trên hành trình cuộc đời, chúng ta thường gặp những người bị thương, những người đôi khi thể hiện đặc điểm của sự khuyết tật và mong manh của họ. Việc đón nhận hoặc loại trừ những người đau khổ bên lề xã hội định rõ tất cả các dự án kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc trở thành người Samari nhân hậu hay trở thành người ngoài cuộc thờ ơ.” Lạy Chúa, xin giúp con bắt đầu ngày mới bằng việc trở thành người Samari nhân hậu. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS DURING THE DAY

Being Good Samaritans
Look for a quiet place to rest with Jesus and reflect on the challenge that Pope Francis presents you with. “On life’s journey, we often meet the wounded person, who at times presents the very features of disability and fragility. The inclusion or exclusion of the suffering person on the roadside defines all economic, political, social and religious projects. Every day we are faced with the choice between being good Samaritans or indifferent bystanders. Start the day as a Good Samaritan. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Tông Đồ của Tình yêu 
Con hồi tâm để khép lại một ngày sắp kết thúc. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con đã sống như thế nào trong những cuộc gặp gỡ và những biến cố? Cuộc sống hằng ngày của con là nơi con gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em mình. Đó là bàn thờ để hiến thân làm việc cho Nước Trời. Con có cố gắng tỏ ra tôn trọng, nhân hậu và hiền lành với những người con gặp hôm nay không? Liệu con có là tông đồ trong đời sống hằng ngày của mình chăng? Con có để tâm đến ý chỉ cầu nguyện trong tháng không? Con cầu xin ơn tha thứ cho những gì lẽ ra con có thể làm tốt hơn và đưa ra giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Apostle of Love.
Calm yourself and close the day that is ending. How was it? How did you live the encounters and events? Your daily life is the place where you meet God and your brothers and sisters. It is the altar to offer yourself to work for the Kingdom. Did you try to be respectful, merciful and meek with those you met today? Are you an apostle in your daily life? Did you take into account the prayer intention of the month? Ask forgiveness for what you could do better and make a resolution for tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …