Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chúa Giêsu là Đấng Kitô

Con lại có một ngày nữa để ca ngợi, tôn kính và phục vụ Thiên Chúa của con.

Tin Mừng hôm nay ghi lại khoảnh khắc quan trọng khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng họ tin Người là ai: “Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 13-19). Con đang ngẫm lại: Chúa là ai trong cuộc đời con? Con để câu hỏi này vang vọng buổi đầu ngày, và đồng hành cùng con suốt hôm nay.

Con để bản thân được thúc đẩy bởi câu hỏi này, và để con được Chúa Giêsu sai đi như Ngài đã sai Phêrô đến để chăn dắt, canh giữ và chăm sóc. Chúa ơi hôm nay Ngài sai con đi đâu?

Đức Thánh Cha nói rằng “các thế hệ tương lai sẽ cảm ơn chúng ta nếu chúng ta có thể tạo ra những điều kiện cho một sự hội nhập không thể thiếu trước hiện trạng di cư.”

WITH JESUS IN THE MORNING

Jesus is the Christ

Yet another day to praise, reverence and serve God our Lord.

Today’s Gospel captures a crucial moment when Jesus asks his disciples who they believe him to be: “You are the Messiah, the Son of the living God” (Mt 16:13-19). Who is Christ in your life? Let the question resonate at the beginning of the day and accompany you today.

Let yourself be challenged by this question and let yourself be sent by Jesus as he sent Peter, to shepherd, to guard, to care for. Where is the Lord sending you today?

The Pope tells us that “future generations will thank us if we have been able to create the conditions for an indispensable integration” in the face of the phenomenon of migration.

Offering prayer

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chúa trợ lực

Trong những phút giây cầu nguyện này, con tìm kiếm trong tâm hồn câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu: “Người ta nói Thầy là ai?”

ĐTC Phanxicô đã nhắc lại, những lời chính xác phát ra từ môi miệng Thánh Phêrô cũng là những lời được Chúa linh hứng: “Simon Phêrô nhận ra môi miệng mình đã phát ra những lời cao cả hơn chính ông, những lời không đến từ khả năng tự nhiên của ông. Có lẽ ông chưa từng đến trường, nhưng ông đã có thể nói những lời mạnh mẽ hơn chính ông! Chính Chúa Cha đã linh hứng cho những lời ấy.”

Con cầu xin Chúa linh hứng cho con lòng can đảm của Thánh Phêrô để con biết đón tiếp Chúa Kitô vào cuộc đời con, và sống theo phong cách của Ngài.

Con cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

God’s help

In these minutes that we dedicate to prayer, we search in our hearts for the answer to Jesus’ interpellation, who we say He is.

The exact words came out of Peter’s mouth; but, as Pope Francis reminds us, inspired by God: “Simon Peter finds in his mouth words greater than himself, words that do not come from his natural abilities. Perhaps he had not studied in school, and he is able to say these words, stronger than he is! But they are inspired by the Father.

Ask the Lord to inspire you with Peter’s courage to welcome Christ into your life and to live according to his style.

Pray the monthly prayer for the prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sự chỉ dẫn, phục vụ và bảo vệ

Khi một ngày kết thúc, con tạ ơn vì có được cơ hội mới để phục vụ trong sứ mạng thương xót.

Trước mặt Cha, con tự hỏi: Bằng cách nào con có thể trở nên tốt hơn trong việc phục vụ và hướng dẫn những người con đang chăm sóc, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội?

Nguyện xin Cha linh hứng cho con, để con trở nên người mục tử nhân lành của Chúa, hầu có thể lãnh đạo bằng tình yêu, phục vụ với lòng khiêm tốn và bảo vệ bằng sức mạnh cho những người mà con chăm sóc.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Guide, serve and protect

As the day ends, we give thanks for a new opportunity to serve in the mission of compassion.

Before the Lord we ask ourselves: In what ways can we become better at serving and guiding those under our care, especially those who are vulnerable or marginalized?

The occasion serves us to ask the Father to inspire us to be good shepherds of his people, that we may lead with love, serve with humility and protect with strength those in our care.

Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …