Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hôm nay, Chúa Giêsu đổi mới lời mời gọi trở nên gần gũi nhau hơn, trở thành anh chị em của nhau, bất kể ‘tội lỗi chống lại con’ gây tổn thương và chia tách chúng con. Thử thách – và con đường – là đối thoại và yêu thương những người lân cận. “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.” (Mt 18,19). Con dâng lời tạ ơn những cộng đoàn đã hỗ trợ và tất cả những người cùng con chia sẻ hành trình của mình. Con dâng ngày hôm nay cầu nguyện theo ý của ĐTC Phanxicô. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today, Jesus renews the invitation to get closer to the other, to be brothers and sisters, despite the “sins against us” that hurt us and tend to separate us. The challenge -and the way- is to dialogue and love our neighbor. “Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father.” (Mt 18:19). I give thanks for the communities that support me and for all those with whom I share my path. I offer this day for Pope Francis and his intentions. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại và nghỉ ngơi một chút với Chúa, trong khi lắng nghe những gì ĐTC Phanxicô chia sẻ. “Đúng là chúng ta, những phần tử của Giáo hội, không được là ‘thú dữ’. Mọi người phải biết những anh chị em gần gũi với chúng ta, như các Tông đồ, những người ‘được mọi người đồng cảm’. Nhưng đồng thời, chúng ta phải dám khác biệt, thể hiện những ước mơ khác mà thế giới này không ban tặng, để làm chứng cho vẻ đẹp, lòng quảng đại, sự phục vụ, lòng trong sạch, sức mạnh, sự tha thứ, lòng trung thành với ơn gọi của chính mình, cầu nguyện, đấu tranh cho công lý và lợi ích chung.”

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop and rest for a few moments with the Lord, while I listen to what Pope Francis has to say to me. “It is true that we, members of the Church, must not be ‘strange beasts’. Everyone must know our brothers and sisters that are close to us, like the Apostles, who ‘had the sympathy of all the people’. But, at the same time, we must dare to be different, to show other dreams that this world does not offer, to bear witness to beauty, generosity, service, purity, strength, forgiveness, fidelity to one’s own vocation, prayer, the struggle for justice and the common good.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này. Trước mặt Chúa, con tự hỏi, những tình huống nào đã gây khó khăn cho con ngày hôm nay? Con ý thức được tinh thần mà con đã sống với chúng. Con gieo hy vọng hay trở nên nản lòng khi gieo rắc sự tuyệt vọng cho người khác? Con cũng chịu trách nhiệm việc xây dựng một thế giới đầy hy vọng và cởi mở với những người khác. Ngày mai, con muốn gieo hy vọng và niềm vui trong mọi việc mình làm, kể cả khi gặp khó khăn. Con viết ra một mục tiêu cụ thể. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I still my heart, and I thank you Lord for everything up to this moment. Before You I ask myself, what situations have been a problem for me today? I become aware of the spirit with which I lived them. Do I sow hope or have I become discouraged by spreading discouragement to others? It also depends on me to build a world that is hopeful and open to others. Tomorrow, I want to sow hope and joy in everything I do, even in difficulties. I write down a concrete goal. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lòng nhiệt thành mong …