morningprayer

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2023

Ông này là ai? (Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những …