Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa bởi lòng rộng lượng của Ngài. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28b-34). Con sẽ cố gắng hành động với tấm lòng tử tế, mến yêu, thấu hiểu và bác ái trong trái tim con, nhẫn nại với những yếu đuối của anh chị em mình, và nhận biết rằng chúng con hết thảy đều là con cái của Chúa. Con hy vọng vun trồng tình yêu thánh thiện của Chúa nơi mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của mình, cố gắng loại bỏ những thái độ tiêu cực. Ngày hôm nay, con sẽ ghi dấu lại nơi đời sống mình hai mệnh lệnh của Chúa Giêsu, bởi bất cứ ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa. Con xin dâng những việc mình làm trong ngày hôm nay hiệp cùng ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start this day by thanking God for His open heart. “You shall love your neighbor as yourself” (Mk 12: 28b-34). I will try to act with kindness, affection, understanding, and charity in my heart, enduring the weaknesses of my neighbor aware that we are all children of God. I hope to cultivate the spirit of love in my personal and professional relationships trying to eliminate negative attitudes. Today I will echo in my life the two commandments of Jesus, because whoever remains in love remains in God. I offer the works of this day for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian để nghỉ ngơi trong ngày. “Mỗi khi chúng ta cố gắng thu gọn dân Chúa thành những nhóm nhỏ ưu tú, chúng ta xây dựng các cộng đồng và cấu trúc không có gốc rễ, không có ký ức, không có khuôn mặt và nói tóm lại là không có sự sống. Điều này rõ ràng là thể hiện một cách dị thường trong cách hiểu về quyền bính trong Giáo hội. Điều này đã phổ biến trong nhiều cộng đoàn nơi đã xảy ra những hành vi lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền lực như chủ nghĩa giáo quyền, một thái độ không những hủy bỏ nhân cách của người Kitô hữu, mà còn có chiều hướng hạ thấp và đánh giá thấp ân sủng của Bí tích Rửa Tội mà Chúa Thánh Thần đã đặt trong trái tim của con người chúng ta” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break in my day. “Every time we try to reduce the people of God to small elites, we build communities and structures without roots, without memory, without faces, and, in short, without life. This is clearly manifested in an anomalous way of understanding authority in the Church. It has been common in many communities where behaviors of sexual abuse and misused power have occurred such as clericalism, an attitude that not only annuls the personality of Christians, but also tends to diminish and underestimate the baptismal grace that the Holy Spirit has placed in the hearts of our people” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại đôi phút và hít thở thật chậm. Con nhận ra rằng mỗi giờ phút sống là một món quà đến từ Thiên Chúa và con dâng lời tạ ơn. Điều gì ngăn trở con sống vâng phục Thiên Chúa? Con cầu xin cho được ơn tha thứ và tín thác mọi điều ngăn trở con cho Chúa. Con tận hiến ngày mai của con cho Chúa để Người có thể tùy ý định đoạt con theo ý định của Người. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I stop and breathe slowly. I remember that every breath is a gift from God. And I give thanks. I realize that every hour is a gift from God and I give thanks. What prevents me from living surrendered to the Lord? I ask forgiveness and entrust all my impediments to God. I dedicate tomorrow to Him, that He may dispose of me according to His will. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của …