Dạ con không phải để cho thuê – Hãy chấm dứt việc mang thai hộ!

[youtube]https://youtu.be/QTfZVRC9LHA[/youtube]

Nguồn: ROME REPORTS tiếng Việt

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *