Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C                          

 Lc 17,5-10

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

  1. Theo bạn, tại sao các tông đồ lại xin Chúa “gia tăng lòng tin của họ”? Đọc Lc 17,1-4.
  2. Đọc Lc 17,6. Theo bạn, các tông đồ đã có đức tin chưa? Đức tin của họ có lớn bằng hạt cải chưa? Đọc thêm Mc 4,40; Mt 8,26; Lc 8,25; 22,42.Bạn có kinh nghiệm gì về sức mạnh của lòng tin?
  3. Chúa Giêsu trong Luca có hay dùng lối nói “ai trong anh em” không? Đọc Lc 11,5.11; 12,25; 14,5.28; 15,4; 17,7. Các câu hỏi này thường chờ một câu trả lời như thế nào?
  4. Đọc Lc 17,7-8. Bạn nghĩ ông chủ của người đầy tớ này có độc ác không? Đọc sách Huấn ca 33,25-30.
  5. Thái độ của ông chủ ở Lc 17,7-8 có ngược với Lc 12,35-38 không?
  6. Theo Lc 17,9, ông chủ có phải biết ơn hay ban cho anh đầy tớ một ân huệ đặc biệt nào vì anh đã làm theo lệnh truyền không?
  7. Khi thờ phụng hay dâng của lễ cho các vị thần, con người có muốn được các thần đền đáp bằng việc ban ơn tương xứng không? Khi chúng ta làm tròn bổn phận của thụ tạo đối với Thiên Chúa, chúng ta có quyền đòi buộc Thiên Chúa phải ban ơn mình muốn không?
  8. Đọc Lc 17,10. Bạn nghĩ gì về lời Chúa Giêsu khuyên chúng ta? Đầy tớ vô dụng ở Mt 25,30 là ai? Còn trong bài Phúc âm này, người đầy tớ vô dụng là người nào? Vô dụng ở đây phải hiểu theo nghĩa nào?
  9. Tự hào trước mặt Thiên Chúa về công phúc hay công đức của mình có phải là thái độ của một kitô hữu không? Tìm một thí dụ trong Tân Ước về tật tự hào về đời sống đạo đức của mình?
  10. Bài Phúc âm này có làm bạn được giải thoát không?

Kiểm tra tương tự

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A Mt 3,1-12 1. Lời …

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Mt 24,37-44 1. Trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *