Mến Yêu Hằng Ngày

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 28-09-2018 (Lc 9,18-22)

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

SUY NIỆM

Nhiều người Israel nhận biết Đức Giê-su là Đấng Quyền Năng đến từ Thiên Chúa và thậm chí so sánh Người với những vị ngôn sứ vĩ đại.

Là một người luôn phản ứng rất nhanh mỗi khi Chúa Giê-su hỏi, Phê-rô tuyên tín rằng Đức Giê-su đích thực là “Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Không ai có thể mặc khải được điều ấy cho Phê-rô, trừ một mình Thiên Chúa. Qua con mắt đức tin, Phê-rô đã khám phá ra Đức Giê-su là ai, Người hơn cả một thầy dạy, một ngôn sứ hay là một người có thể làm phép lạ. Phê-rô là người đầu tiên tuyên bố công khai rằng Đức Giê-su chính là “Đấng được xức dầu”, được thánh hóa bởi Chúa Cha và được gửi đến thế gian để cứu chuộc con người sa ngã đang bị nô lệ cho tội lỗi và xa lìa sự sống đời đời (Lc 9,20), (Cv 2,14-36).

Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người rằng “Con Người phải chịu đau khổ nhiều” (Lc 9,22) và chịu chết để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được nên toàn vẹn. Các môn đệ đã rất sửng sốt khi họ được nghe điều này, vì đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa khác xa đường lối và tư tưởng của con người (Is 55,8). Qua sự tự hạ, đau khổ và cái chết trên thập giá, Đức Giê-su đã phá tan quyền lực tội lỗi của kẻ thù là Satan, của sự gian dối và lừa đảo.

Chính vì vậy, chúng ta cần thông phần vào sứ vụ và vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta phải mang lấy thập giá của mình và đi theo đường lối của Người.

Thập giá mà bạn và tôi đang phải gánh lấy mỗi ngày là gì? Đó là ngay cả khi ý tôi không giống với ý của Thiên Chúa, thì ý của Người vẫn phải được thực hiện. Biết Đức Giê-su là biết vinh quang của Người trên thập giá, từ nơi đó Người đã đánh bại tội lỗi và sự chết ngang qua sự phục sinh của Người. Thánh Thần ban tặng cho chúng ta đức tin để biết Chúa Giê-su một cách cá vị như là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, ban tặng cho chúng ta những khả năng để sống trung thành với Phúc Âm và lòng can đảm để làm chứng nhân về niềm vui, sự thật và tự do của Phúc Âm đối với người khác.

Đối với bạn lúc này, Đức Giê-su là ai?

“Lạy Chúa Giê-su, con tin và con tuyên tín rằng Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin nhận lấy cuộc sống, ý chí và mọi sự con có để con có thể thuộc trọn về Ngài, bây giờ và mãi mãi”

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep28.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *