Mến Yêu Hằng Ngày, 03-01-2023

Con Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu, Tên Cực Thánh, trọng đại được Thiên Chúa đặt cho Con mình. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với Tên của Chúa khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Mừng lễ Thánh Danh Chúa hôm nay, chúng ta cần hiểu hơn về tên cực trọng của Chúa và học cách để tham dự vào Tên của Ngài, vì mình mang tên Ki-tô hữu.

1. Danh Thánh Giê-su

Giêsu là tên do Thiên Chúa đặt cho Đấng Cứu Thế, và được thiên sứ báo trước cho Đức Maria: “Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31). Thiên sứ cũng báo cho cả Giu-se biết nữa: “Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Ông bà vâng lời, đến ngày,“bà sinh một con trai, thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,25). Và sau khi con trẻ ra đời được tám ngày, “người ta” đặt tên cho con trẻ là Giêsu, chính là tên mà Sứ thần đã đặt trước khi hài nhi thành thai trong lòng mẹ (Lc 2,21).

            Những đoạn Kinh Thánh trên giúp ta hiểu chính Thiên Chúa đã đặt tên cho Con mình là Giê-su, chứ không phải là ai khác đặt tên. Từ nay, Thiên Chúa đã có tên, có hình hài, sống giữa chúng ta và giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Với việc làm người và mang tên Giê-su, Thiên Chúa rất trân quý con người, sống gần gũi và cắm lều ở giữa chúng ta (Ga 1,14). Tên là người, Giêsu gắn liền với sứ mạng của Ngài: Giêsu nghĩa là Đấng “cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Giêsu đã sống suốt đời vì sứ mạng Chúa Cha giao phó là mạc khải Thiên Chúa tình yêu và ban ơn cứa độ cho nhân loại.

Mỗi người chúng ta được diễm phúc mang tên là Ki-tô hữu, những người thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô, có Ngài là nguồn sức mạnh và là lẽ sống của đời mình. 

2. Danh Thánh Giê-su biến đổi những ai mang danh Ngài

Danh Thánh Giê-su thể hiện trọn vẹn sức mạnh vô cùng của Thiên Chúa là sức mạnh của khiêm nhường và vâng phục, của tình yêu tự hủy và tự hiến, một sức mạnh có thể phá tan bóng tối của sự dữ, của kiêu căng, chia rẽ, hận thù và sự chết.

Thật vậy, trong Tin mừng, Đức Giêsu Kitô đã nói với các môn đệ rằng: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao” (Mc 16,17-18). Thánh Phê-rô chỉ cho ta biết tại sao ta yêu mến Danh Thánh Giê-su: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Thánh Phaolô cũng nhìn nhận: “Khi vừa nghe danh thánh Giê–su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa Cha” (Pl 2,10-11).

Những ai mang tên Ki-tô hữu đều có ước ao sống theo gương Chúa Giê-su, như thánh Phaolô khuyên : “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình. Hãy khiêm nhường như chính Đức Kitô Giê–su, Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa mà trở nên giống phàm nhân, hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự” (Pl 2,3-4).

Những ai mang Danh Ngài, những ai yêu mến Ngài và sống trọn niềm yêu mến đó thì được Ngài ban ơn và biến đổi đời sống của họ. “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.” (Rm 8,28-29).

Xin cho mỗi người chúng ta khi đã mang danh hiệu Ki-tô hữu, mỗi ngày được hiểu biết Chúa Giê-su hơn, yêu mến Ngài hơn và bước theo Ngài sát hơn. (Lt. 11). Nhờ Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6), chúng ta có vị trung gian dẫn mình vào sự sống muôn đời. 

—–//—–//——-

Biên tập: Bạn Đường Linh Thao 

 

Kiểm tra tương tự

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện

Dù có nhận ra hay không, chúng ta có thể chọn không cầu nguyện vì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ …