Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B

  Ga 6,54a. 60-69

54a Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? “61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? “68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

 

  1. Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Phúc âm Gioan. Cho biết Đức Giêsu đã giảng dạy cho những loại người nào ?
  2. Đọc Ga 6,60-66. Trong đoạn văn này, các môn đệ là ai ? Họ là người thế nào ? Họ có khá hơn “người Do-thái” không ? Đọc Ga 6, 60-61 và so sánh với Ga 6,41. 52.
  3. Đức Giêsu nhận mình là Bánh từ trời xuống (Ga 6,33. 41. 50. 51. 58). Ngài còn nói chính mình từ trời xuống (Ga 6,38. 42). Hãy giải thích câu 62: Con Người lên nơi đã ở trước kia.
  4. Đức Giêsu lên nơi đó bằng cách nào ? Đọc Ga 12,32-34.
  5. Trong bài Phúc âm này có mấy từ lời ? Từ đó kể ra những thái độ khác nhau khi người ta đứng trước lời của Đức Giêsu.
  6. Nhóm Mười Hai có khá hơn nhóm môn đệ ở Ga 6,60-66 không ? Tại sao Đức Giêsu chọn Giuđa khi Ngài biết anh ấy sẽ nộp Ngài ? Chúa Cha có lôi kéo Giuđa đến với Đức Giêsu không ? Đọc Ga 6, 44. 64.
  7. Đọc Ga 6,66-69 và so sánh với Mt 16,13-16. Có gì giống nhau trong hai đoạn văn này ?
  8. Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa (câu 69), danh hiệu đó nghĩa là gì ? Đọc Ga 17,11. 19; 10,36. Đọc thêm Mc 1,24; Lc 4,34.
  9. Hiện nay, thỉnh thoảng bạn vẫn gặp những câu Lời Chúa thật chướng tai, không thể chấp nhận được. Bạn có thể chia sẻ cho mọi người những câu đó không ?
  10. Trong đời bạn, bạn đã từng có kinh nghiệm bị cám dỗ chối Chúa hay bỏ Chúa không ?

 

Kiểm tra tương tự

Đọc lại sách Xuất Hành – Vụ con bê bằng vàng

  Tội tổ tông thứ nhất xảy ra trong vườn Địa Đàng, con người nghe …

Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa

  Nguyễn Công Đoan, S.J.   Bước vào Mùa Chay Hội Thánh mời chúng ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *