Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 22/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày mới, lắng nghe một cách cẩn trọng món quà được ẩn chứa trong cuộc sống hàng ngày. Con tạ ơn Cha vì từng món quà ấy. Bằng đức tin chúng con mới có thể nghe và nhìn theo cách này. Hê-rô-đê đã nghe về Chúa Giêsu, nhưng không đặt tâm hồn ông ta vào đó. “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9, 7-9). Con nghe thấy gì trong đoạn Phúc Âm này? Điều gì thu hút sự chú ý của con? Xin Chúa ban ơn lắng nghe một cách sâu xa hầu khám phá tình yêu Chúa trong mọi sự và mọi người. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this day listening carefully to the gift hidden and given in everyday life. Thank God for each and every one of them. Only faith allows us to hear and see this way. Herod heard about Jesus, but without the inner part of his heart. “Who then is this of whom I hear such things?” (Lk 9: 7-9). What do you hear in this passage? What grabs your attention? Ask the Lord for the grace of deep listening, discovering the love of God in everything and everyone. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tìm một nơi yên tĩnh để được bình an với Chúa Giêsu. Điều gì đang lướt qua tâm trí con? Xin dâng lên Chúa những niềm vui, những lo lắng của con và mọi thứ khác trên thế giới. Con chăm chú lắng nghe những nhu cầu xung quanh. ĐTC Phanxicô yêu cầu trong thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng này “Hãy trở thành một Giáo Hội lắng nghe … Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần trong việc thờ phượng và cầu nguyện, lắng nghe anh chị em về những hy vọng và khủng hoảng đức tin ở nhiều nơi trên thế giới, về sự cấp bách của việc canh tân đời sống mục vụ và những dấu chỉ đến từ tình hình thực tế tại địa phương.” Con có suy tư về thử thách hàng tháng trong việc lắng nghe hằng ngày không? Con quay trở lại đường lối đi đến sự bình an.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Find a quiet place to be in peace with Jesus. Whats going through your mind? Give him your joys, your worries and everything else of the world. Listen attentively to the needs around you. Pope Francis asks in this synodal time “to be a Church of listening… Listen to the Spirit in adoration and prayer, listen to brothers and sisters about the hopes and crises of faith in the various parts of the world, the urgencies of renewal of pastoral life and the signs that come from local realities.” Do you include the monthly challenge in your daily listening? Get back on the road to peace.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sắp kết thúc. Con quay về nội tâm của mình và để cho mọi con người, tình huống và sự kiện của ngày hôm nay diễn ra trong tâm trí. Con tạ ơn Chúa vì tất cả, vì tất cả đều là hồng ân. Người thân cận nào đã tiếp xúc với con ngày hôm nay và mong con dành cho họ một chút thời gian, một nụ cười, một lời chào, sự lắng nghe hay sự hiểu biết? Con có thể nhận ra điều đó trong gia đình, trong văn phòng, trong khu phố của con không? Đừng để một ngày kết thúc mà không cho đi hoặc nhận lại sự tha thứ cho những điều không phải là tình yêu. Con cầu nguyện với Cha nhân lành “Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha thứ cho người khác”. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day is coming to an end. Return to your interior and let the people, situations, and events of this day parade through your mind. Give God thanks for everything. Everything is a gift. What neighbor approached you today asking for some of your time, a smile, a greeting, your listening, or your understanding? Could you recognize it in your family, in your office, in your neighborhood? Do not let the day end without giving or receiving forgiveness for what was not love. Pray to the good-hearted Father: “forgive me as I forgive others.” Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *