Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tránh xa tội lỗi

Con bắt đầu ngày mới bằng việc lắng nghe Lời Chúa. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su không chỉ nhấn mạnh việc tránh xa tội lỗi, nhưng còn cả việc bảo vệ tâm hồn và mở lòng cho một đời sống biết rung cảm để yêu thương nhiều hơn.

Chúa mời gọi con suy ngẫm về thái độ nghiêm túc mà con cần có khi đối diện với những cám dỗ và lỗi lầm của mình: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi” (Mt 5,27-32). ĐTC nhắc nhở con rằng khả năng bảo vệ tâm hồn là một ân sủng mà Chúa ban cho để chống lại ma quỷ, kẻ biết cách “cải trang thành thiên thần và thuyết phục con”, khiến mọi việc “thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đầu”.

Con đã để những điều gì nuôi dưỡng con mỗi ngày thông qua các giác quan, hình ảnh, từ ngữ và mùi vị nào?

Con xin dâng lên Chúa ngày sống của con hôm nay, và xin giúp con chỉ chuyên chú vào những gì là ánh sáng soi đường cho con và tha nhân.

WITH JESUS IN THE MORNING

Turning away from sin

Begin the day listening to the Lord. It is in the Sermon on the Mount, where Jesus speaks firmly about not only avoiding sin, but guarding the heart and opening ourselves to a life moved to love more.

The Lord invites us to reflect on the seriousness with which we should treat our temptations and faults: “If your right eye is an occasion of sin for you, pluck it out”. The Pope tells us that the ability to guard the heart is a grace that God has given us to fight the devil, who knows how to “disguise himself as an angel and convince you”, making things “even worse than at the beginning”.

What do you let in through your senses, what images, words, tastes feed your life every day?

Pray the offering prayer and ask that your attention may always be focused on what edifies you and others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đôi mắt trong sạch

“Lạy Cha, xin ban lại cho con đôi mắt và quả tim trong sạch” – ĐTC Phanxicô nhắc nhở con rằng sự thuần khiết tâm hồn là điều quan trọng để sống trong sự hiện diện của Chúa. Lời dạy của Chúa Giê-su là một lời mời gọi loại bỏ những điều trong cuộc sống ngăn cản mối quan hệ của con với Chúa cũng như với anh chị em mình. Điều này cũng liên đới đến việc từ bỏ những thói quen có hại, tránh xa những tình huống có thể khiến con bị cám dỗ, hoặc thậm chí tránh xa những mối quan hệ không góp phần vào sự triển nở thiêng liêng của con.

Trong giờ phút nghỉ ngơi giữa ngày, con dành thời gian để suy ngẫm về những điều mà con cần phải đặt trọng tâm sự chú ý của mình trong đời sống đức tin, để ngày càng lớn lên trong lòng trung thành.

Con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Purity of gaze

“Lord, grant that we may once again acquire purity of gaze and of heart.” Pope Francis reminds us that purity of heart is essential for living in the presence of God. Jesus’ teaching is a call to eliminate in our lives anything that hinders our relationship with God and with our brothers and sisters. This may involve breaking harmful habits, avoiding situations that lead us into temptation, or even distancing ourselves from relationships that do not contribute to our spiritual growth.

In this day’s break take some time to meditate on this point of attention in your life of faith, in order to grow in faithfulness.

Pray the monthly prayer for the prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tâm hồn trong sạch

Trong giây phút ngày tàn báo hiệu sự nghỉ ngơi, con tìm đến trước Nhan Thánh Chúa, xin Ngài thương ban ơn và lòng kiên quyết để con có thể bỏ lại những điều khiến con rời xa Chúa. Con có thể củng cố lời cam kết sống chính trực và thánh thiện mỗi ngày bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin cho con cam đảm thực hiện những thay đổi thiết thực trong cách hành xử và các mối quan hệ của mình để sống cuộc đời trung thành với lời giảng dạy của Ngài. Xin thanh tẩy tâm trí và tâm hồn con, để con có thể nhìn thấy Chúa rõ hơn và bước theo Ngài sát hơn.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Clean mind and heart

Now ready to rest, we ask for the grace and determination to be able to remove from our lives all that separates us from the Father. In what ways can we strengthen our commitment to live with integrity and holiness each day?

Lord, may we have the courage to make the necessary changes in our behavior and relationships to live a life that is faithful to your teaching. Cleanse our minds and hearts, that we may see you more clearly and follow you more closely.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …