Tông đồ Cầu nguyện, 17.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ ái, khi chúng con đến gần hơn với ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời, xin cho con có thể dành sự chuẩn bị cho những ngày này, chuẩn bị cõi lòng để đón nhận Chúa vào cuộc sống của con. Con xin dâng ngày hôm nay và tất cả đều chứa đựng ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, as we draw closer to the great feast of Christmas, may I spend these days in preparation, preparing my heart to receive you into my life. I offer this day and all it contains for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để tìm kiếm những điều đáng giá và yêu thương, không phải với lời nói nhưng là bằng hành động của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin dạy con, làm sao để trở nên chứng nhân đích thực cho Tin Mừng của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May the Lord grant us the wisdom to seek that which is worthwhile and to love, not with our words but with our actions.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to be an authentic witness of your Gospel.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con cảm tạ Chúa vì nhiều phúc lành Chúa đã ban cho con. Xin giúp con ngày càng trở nên dấu chỉ đáng tin cậy cho tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for the many blessings you have given me. Help me to become more and more a credible sign of your love. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *