Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 17-1, Click to Pray

(Ngày 17.1.2018)

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha của mọi sự tốt lành, trong ngày lễ nhớ thánh An-tô Viện Phụ (Ai Cập), xin cho  gương sáng về đời sống cầu nguyện, kỷ luật và sự khôn ngoan của thánh nhân gợi hứng cho con để hôm nay con biết dừng lại mà nhớ đến sự hiện diện của Cha. Con dâng lên Cha mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm của con trong ngày hôm nay hiệp theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxico trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, on this memorial of Saint Anthony of Egypt, may his example of prayer, discipline and wisdom inspire me to pause today and remember your presence. I offer you my thoughts, words, and deeds this day for the intentions of Pope Francis this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành để vun trồng sự công bình, nuôi dưỡng sự đồng tâm và duy trì sự hiệp nhất.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“It is vital that we sow the seeds of goodness in order to cultivate justice, foster accord, and sustain integration, without growing weary.” (Pope Francis) O God, may I be a sower of goodness in all that I do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi trăng lên và mặt trời lặn, con chiêm ngắm sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Con nhìn lại ngày hôm nay và duyệt xét lại sự lựa chọn của con. Xin tha thứ cho con, nếu con đã không theo Ngài trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Xin hãy đến bên con đêm nay, và ban cho con thánh ân của Ngài để ngày mai con biết cầu nguyện và làm việc cho vinh danh Chúa hơn.  Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the moon rises and the sun sets, I contemplate your loving presence. I review the day and examine my choice. Forgive me, if I did not follow you in my thoughts, words or deeds. Come close, this night, and grant me the grace tomorrow to pray and work for your greater glory. Our Father

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *