Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-10-2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 28/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Chúa, xin mở lòng trí con để con cảm nghiệm được lời mời gọi của Chúa như Chúa đã làm với các môn đệ đầu tiên của mình Chúa: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,2-19) Con cảm tạ Chúa đã mời gọi con tham gia vào sứ mạng Lòng thương xót trong một thế giới đang rất cần tình yêu của Ngài. Xin cho những cử chỉ của con hôm nay trở nên dấu chỉ cho tình yêu Chúa nơi con. Lạy Cha chúng con …

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

At the feast of your friends, Simon and Jude, following your example, Lord, I open my being to experience the call that You make to me as you did with your first disciples. “In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve, whom he also named apostles” (Lk 6: 2-19). Thank you Lord for calling me to participate in your mission of compassion in a world in need of your Love. May my gestures today bear witness to your actions in me. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Với lời mời gọi của Chúa Giê-su vào mỗi buổi sáng, con dừng lại đôi chút để nhận ra việc trở nên bạn hữu với Ngài đã thúc đẩy con làm việc hôm nay. “Làm bạn với Chúa Giêsu giúp ta nhìn thế giới bằng con mắt của Ngài, chia ngọt sẻ bùi với Ngài, bởi đó ta dâng trọn con người mình khi làm việc với Chúa để phục vụ anh chị em mình.” (Bước 5, Đường Con Tim). Con tiếp tục ngày sống với tâm tình tạ ơn vì cách Chúa mời gọi và đón nhận con trở nên bạn hữu với Ngài. Xin giúp con trở thành một phần của Giáo Hội biết mở ra và chào đón mọi người.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

With the call of Jesus that he makes to me every morning, I stop for a moment to recognize what his friendship has moved me to do today. “Friendship with Jesus leads us to look at the world with his eyes, to suffer with his sufferings and rejoice with his joys, to offer our people to work with him in favor of our brothers and sisters” (Step 5, CC) . I continue my day giving thanks to the Lord for the way he calls me and welcomes me into his friendship. Help me to be part of a welcoming and open Church.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạ ơn Chúa vì ngày sống đang dần khép lại. Con nhìn lại hôm nay con đã bắt đầu và sắp sửa kết thúc một ngày sống như thế nào. Con đã sống trong tâm tình dâng hiến và sẵn sàng cho Chúa Giêsu chưa? Con đã làm chứng cho Chúa qua cách nào trong công việc của mình? Con có thể hiện những cử chỉ hàng ngày của mình theo ý chỉ mà ĐTC Phanxicô giao phó cho Mạng lưới cầu nguyện không? Con nhìn lại thái độ, sự sẵn sàng phục vụ của mình và viết ra một quyết tâm để sẵn sàng thực thi sứ mạng vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks to the Lord for the day that is coming to an end. Be aware of how you started today and how you are ending it. Have you lived in an attitude of offering and availability to Jesus? In what way did you witness to the Lord in your work? Were you able to show in your daily gestures the intention that Pope Francis entrusts to the Network? Review your attitude and your service, and write down a purpose to grow in tomorrow for availability to the mission. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …