Tông Đồ Cầu Nguyện, 4-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã cho Chúa Giêsu đến với con như người bạn, người đồng hành cùng con. Hôm nay xin giúp con ý thức sự hiện diện của Cha nơi những điều nhỏ bé, trong mọi cuộc gặp gỡ, mọi khó khăn hay những nỗi hân hoan vui mừng. Xin Cha thương soi sáng cho con, để trong mọi hoàn cảnh, con đều nhận ra sự hiện diện của Chúa như người bạn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các trang mạng xã hội dành sự ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I thank you for giving me your son Jesus as a friend and companion. Help me this day to be aware of your presence in the little things, the encounters, the difficulties, and the joys. Grant me light so that in all these occasions I may find Jesus as a friend who accompanies me wherever I go. I offer my day for the Pope’s intention for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Các Thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.” (Ga 12, 10-11) Làm nhân chứng cho Chúa Giêsu và vâng theo lời Ngài khiến nhiều người khó chịu. Sự thật thường mất lòng. Phê phán những bất công thường gây ra thù oán. Nhưng sức mạnh Thiên Chúa ban cho chúng ta để thắng vượt mọi nguy nan bắt bớ còn lớn hơn tất cả sự dữ trên thế gian này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him.”(John 12:10-11) Being a faithful witness to Jesus Christ and acting according to his plan bothers some people. The truth often bothers. The denunciation of injustices attracts enemies. But by strength that the Lord gives us to win battles is far greater than the evil that inhabits this world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa biết bao vì Ngài đã bên con chẳng rời trong suốt một ngày qua. Vậy mà, lúc này đây khi con đang chuẩn bị nghỉ ngơi, con nhận ra hôm nay con đã thiếu sót bao điều. Con đã bỏ lỡ bao nhiêu việc tốt lành, đã lần lữa bao nhiêu ý hướng ngay lành? Ôi lạy Chúa, xin giúp con ngày mai được khởi đầu ngày mới trong kiên quyết trung thành với tình yêu Ngài, và không phí hoài cơ hội thực thi những gì là tốt lành trong mắt Ngài. Chúa muốn con yêu mến tất cả những người Chúa mến yêu, và Ngài yêu mến tất cả mọi người chẳng trừ ai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for being present with me throughout the day. However, as I prepare for bed, I recognize my many omissions today. How many good deeds did I pass by? How many good purposes did I postpone? Help me, tomorrow, to start the day well determined to be faithful to your love and not waste the occasion to practice what is good in your eyes. You ask me to love those you love, and you love everyone without exception. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *