Tông Đồ Cầu Nguyện, 10.10.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con dừng lại giây phút này để suy ngẫm về ánh mắt yêu thương của Cha dành cho con. Cha ơi, trong cuộc sống hằng ngày, xin giúp con đừng đánh mất chính mình trong những bộn bề cuộc sống, và xin được dẫn dắt theo ý định của Cha. Xin giúp con biết sắp xếp cuộc sống của con với Cha, làm những việc xung quanh con vì Thiên Quốc. Con xin dâng tất cả suy nghĩ, lời nói và việc làm cho Giáo Hội và theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I stop for a moment to consider your loving gaze upon me. Help me, Lord, not to lose myself in the confusion of everyday life and be led away from your will for me. Help me to order my life with you, working for the Kingdom around me. I offer all my thoughts, words and deeds for the Church and for the intention of the Holy Father for this month. [glory]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em trở thành nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi” (Rm 8,15) Chúng ta thường không biết cách cầu nguyện và tưởng rằng nó phức tạp. Tuy nhiên, cầu nguyện là cuộc nói chuyện thân tình với Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể gọi Ngài: “Lạy Cha” như trong kinh Lạy Cha. Khi cầu nguyện với Kinh Lạy Cha hôm nay, bạn hãy suy nghĩ làm sao để sống từng câu trong lời kinh đó và lắng nghe lời mời gọi của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“You have received a spirit of adoption as sons through which we cry: Abba! Father!” (Romans 8:15) Often we don’t know how to pray and believe it’s something very complex. Yet, prayer is our personal dialogue with God, where we can call him “Father,” as in the Lord’s Prayer. As we pray the Lord’s Prayer today, think of how to live each sentence and listen to God’s voice.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, con ngước mắt trông lên Ngài, lạy Chúa, để xin ơn bình an. Con đã cảm nhận được những cảm xúc nào trong hôm nay? Nơi nào Chúa muốn kéo con đi tới? Liệu con có lắng nghe được lời mời gọi đó không? Lạy Chúa, xin đến với con và biến đổi trái tim con, giúp con biết chú tâm đến tiếng nói của Ngài trong ngày mai. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day passes, I look to you, Lord, for peace. What feelings and emotions did I feel today? Where was God tugging me to go? Did I listen? Come, Lord, transform my heart and help me to be attentive to your voice tomorrow. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *