Tag lưu trữ: diễn từ với nhà nước li ban

September, 2012

  • 16 September

    “Thầy Ban Bình An của Thầy Cho Anh Em…”

    “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27), chính là những lời mở đầu và cũng là lời đúc kết …