Tag lưu trữ: Lm. Giuse Vũ Kim Chính S.J

October, 2011

  • 22 October

    Xã hội biến đổi, Thần học chuyển mình

    Hans Joachim Hohn Chuyển dịch: Lm. Giuse Vũ Kim Chính, SJ Trong những năm gần đây, trên báo chí thường xuất hiện những tranh luận về “Hậu Hiện Ðại”. Quan niệm này khiến chúng ta chú ý tới những hiện tượng quan trọng của xã hội biến đổi và đánh …