Tag lưu trữ: Mehoithanh

May, 2024

  • 19 May

    Manna: Đứng gần thập giá (Lễ Đức Trinh Nữ, Mẹ Hội Thánh)

        Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với …