Tag lưu trữ: thư từ

July, 2024

  • 3 July

    Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola (Phần 1)

    Trong số gần 7.000 lá thư được thánh I Nhã Loyola viết trực tiếp hoặc thay mặt người khác, có 237 lá thư liên quan đến việc linh hướng và tình bạn, 152 lá thư về việc chấp thuận hoặc từ chối các sứ vụ, 142 lá thư về các …