Tag lưu trữ: Tư thế cầu nguyện

November, 2018

  • 19 November

    Tầm quan trọng của tư thế cầu nguyện

    Tư thế cầu nguyện rất quan trọng trong việc gặp gỡ Đấng chúng ta đang khao khát và tìm kiếm. Khi cầu nguyện, thánh Inhã khuyên thao viên nên chọn tư thế nào thích hợp hơn và đem lại nhiều sự sốt mến hơn. Tư thế cầu nguyện như thế …