[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 7.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha những phút giây nghỉ ngơi và bình an của ngày Chúa Nhật hôm nay để hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: Xin cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you this Sunday’s rest and peace, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Liệu chúng ta có biết cách để lòng mình thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa hay không?” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài đến khoả lấp trái tim con bằng tình yêu của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“Do we know how to silence our hearts and listen to the voice of God?” (Pope Francis) Come, Lord, fill my heart with your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trong ngày Chúa Nhật hôm nay, con xin dâng Ngài niềm vui nhờ nhận thức rằng tên con của con “được ghi trên trời” rồi. Xin dâng lên Chúa những bất lực, giới hạn và các vết thương của con, để sự vĩ đại của Chúa có thể làm việc và được tỏ tường ngang qua những yếu đuối mọn hèn này của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I offer you my joy on this Sunday that comes from the awareness of knowing that my name “is written in heaven.” I entrust to you my limits, my incapacities, and my wounds, so that through my littleness, your greatness can work and be made visible. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự gần gũi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *