Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng trọn hảo, xin trợ giúp con để con bắt đầu ngày mới trong việc mừng kính lễ thánh Patrick. Xin Thần Khí Ngài khơi dậy trong con sự nhiệt tâm và lòng quảng đại như xưa đã thúc đẩy thánh Patrick rao giảng Tin Mừng cho đất nước Ai-len. Hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, come to my assistance as I begin this day in honor of Saint Patrick. May your Holy Spirit infuse in me the same zeal and generosity that propelled Patrick to preach the Gospel to Ireland. I offer you my thoughts, words, and deeds this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lòng thương xót sưởi ấm trái tim chúng ta, và giúp trái tim ta trở nên nhạy bén với những nhu cầu của anh chị em mình hầu có thể chia sẻ và cộng tác với họ.” (ĐGH Phanxicô) Xin hãy nhận lấy trái tim con, lạy Chúa, và hâm nóng nó bằng lòng thương xót của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Mercy warms the heart and makes it sensitive to the needs of brothers and sisters with sharing and participation.” (Pope Francis) Take my heart, Lord, and warm it with your mercy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng nơi chân trời, lạy Chúa, con nhìn lại ngày sống trong sự hiện diện của Ngài. Hôm nay, mẫu gương của thánh Patrick đã thúc đẩy con sống như thế nào? Con đã trở nên quảng đại như thánh nhân chưa? Thách thức nào đã khiến con chùn bước? Chúa ơi, đêm nay xin Ngài đến bên con và ban ơn để ngày mai con biết phục vụ mọi người trong đức ái. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets over the horizon, I examine my day in your presence, Lord. How did the example of Saint Patrick inspire me today? Was I generous as he was? What obstacles prevented me? Come near me, this night, and grant me the grace tomorrow to serve all people in charity. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *