Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Lời Chúa Cho Ngày Sống (trang 4)

Lời Chúa Cho Ngày Sống

Xem cây vả (27.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh …

Xem tiếp »

“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Ngày 27 tháng 11 năm 2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

  “Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33)   29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè …

Xem tiếp »

Sắp được cứu chuộc (26.11.2020 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 20-28

Xem tiếp »

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. …

Xem tiếp »

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: (Lc 21,1-4) Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá …

Xem tiếp »

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Ngày 23 tháng 11 năm 2020 – Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua – CN XXXIV TN)

  “Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4)   1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền …

Xem tiếp »

Vì xưa ta đói (22.11.2020 – Chúa nhật 34 Thường niên – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, năm A)

  Lời Chúa: (Mt 25, 31-46) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ …

Xem tiếp »

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Ngày 22 tháng 11 năm 2020 -Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, năm A)

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Mt 25, 31-46) 27 Có mấy người 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập …

Xem tiếp »

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

Xem tiếp »

Đức Giêsu khóc (19.11.2020 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 41-44 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy …

Xem tiếp »

Làm ăn sinh lợi (18.11.2020 – Thứ Tư Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 11-28  11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: “Có một người …

Xem tiếp »

“Đức Giê-su khóc thương” (Ngày 19 tháng 11 năm 2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

  “Đức Giê-su khóc thương” (Lc 19, 41-44)   41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, …

Xem tiếp »

Xuống mau đi (17.11.2020 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, …

Xem tiếp »

Xin cho tôi nhìn thấy (16.11.2020 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 18, 35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh …

Xem tiếp »

Ðể Làm chứng cho Vua Quan (15.11.2020 – Chúa nhật – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt nam)

Lời Chúa: (Mt 10, 17-22) Khi ấy, Ðức Giêsu sai mười hai môn đệ đi và dặn rằng: 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ …

Xem tiếp »

Không được nản chí (14.11.2020 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 18, 1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi …

Xem tiếp »

“Phải cầu nguyện luôn” (Ngày 14 tháng 11 năm 2020 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

    “Phải cầu nguyện luôn” (Lc 18, 1-8)   1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên …

Xem tiếp »

Được đem đi, bị bỏ lại (13.11.2020 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 26-37 26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, …

Xem tiếp »

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Ngày 13 tháng 11 năm 2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  “Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17, 26-37)   26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn …

Xem tiếp »

Nước Thiên Chúa (12.11.2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 20-25 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì …

Xem tiếp »

Triều Đại Thiên Chúa (Ngày 12 tháng 11 năm 2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25)   20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở …

Xem tiếp »

Sấp mình tạ ơn (11.11.2020 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ …

Xem tiếp »

« Chín người kia đâu ? » (Ngày 11 tháng 11 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  « Chín người kia đâu ? » (Lc 17, 11-19)   11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: …

Xem tiếp »

Đầy tớ vô dụng (10.11.2020 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 7-10 7 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, …

Xem tiếp »

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Ngày 10 tháng 11 năm 2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

    “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 7-10)   7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm …

Xem tiếp »

Tôi sẽ xây dựng lại (9.11.2020 – Cung hiến Thánh đường Latêranô)

Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả …

Xem tiếp »

  « Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (Ngày 09 tháng 11 năm 2020 – Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính)

« Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (Ga 2, 13-22)   13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy …

Xem tiếp »

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (8.11.2020 – Chúa nhật 32 thường niên A)

Lời Chúa: (Mt 25, 1-13) Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 1 “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả …

Xem tiếp »

“Vậy anh em hãy canh thức” (Ngày 8 tháng 11 năm 2020 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A)

  “Vậy anh em hãy canh thức” (Mt 25, 1-13)   1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn …

Xem tiếp »

Làm tôi tiền của (7.11.2020 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 16, 9-15 9“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng …

Xem tiếp »

Hành động khôn khéo (6.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 16, 1-8 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi …

Xem tiếp »

« Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được » (Ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2020- Thứ sáu và thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXI)

« Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được » (Lc 16, 1-8; 9-15)   1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã …

Xem tiếp »

Xin chung vui với tôi (5.11.2020 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 15, 1-10  1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức …

Xem tiếp »

Từ bỏ hết (4.11.2020 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ …

Xem tiếp »

Từ bỏ để nhận lại (Ngày 04 tháng 11 năm 2020 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

  Từ bỏ để nhận lại (Lc 14, 25-33)   25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì …

Xem tiếp »

Xin kiếu (3.11.2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Ðến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi …

Xem tiếp »

« Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa ! » (Ngày 03 tháng 11 năm 2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

  « Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa ! » (Lc 14, 15-24)   15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! “16 Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời …

Xem tiếp »

Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2020 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, …

Xem tiếp »

“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ngày 02 tháng 11 năm 2020 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời – Lễ I)

  “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37-40)   37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để …

Xem tiếp »

Nước trời là của họ (01.11.2020 – Lễ các thánh nam nữ)

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, …

Xem tiếp »

“PHÚC THAY…” (Ngày 01 tháng 11 năm 2020 – Lễ các Thánh Nam Nữ)

    “PHÚC THAY…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai …

Xem tiếp »

Ngồi chỗ cuối (31.10.2020 – Thứ bảy Tuần 30 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời …

Xem tiếp »

Bữa tiệc Nước Trời (Ngày 31 tháng 10 năm 2020 -Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Bữa tiệc Nước Trời (Lc 14, 1.7-11)   1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ …

Xem tiếp »

Chữa khỏi và cho về (30.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 1-6 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật …

Xem tiếp »

Lề luật và sự sống (Ngày 30 tháng 10 năm 2020 -Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Lề luật và sự sống (Lc 14, 1-6)   1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng …

Xem tiếp »

Hôm nay, ngày mai (29.10.2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ …

Xem tiếp »

Gọi và chọn (28.10.2020 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

Lời Chúa: Lc 6, 12-19 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn …

Xem tiếp »

Lớn lên và trở thành (27.10.2020 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 13, 18-21 18 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm …

Xem tiếp »

Đứng thẳng được (26.10.2020 – Thứ hai Tuần 30 Thường niên)

“Đâu phải chỉ người phụ nữ còng lưng mới bị trói buộc. Tôi cũng bị trói buộc bởi những giá trị

Xem tiếp »

Hai điều răn (25.10.2020 – Chúa nhật 30 Thường niên năm A)

Lời Chúa: (Mt 22, 34-40) 34 Một hôm, khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, …

Xem tiếp »

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (25.10.2020 – Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm A)

  “Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Mt 22, 34-40 Ba nhóm người Ngay trong câu đầu tiên và chỉ trong một câu, bài Tin Mừng nêu ra ba nhóm người: “Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu …

Xem tiếp »

Tìm trái mà không thấy (24.10.2020 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 13, 1-9 (1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. (2) Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê …

Xem tiếp »

Nhận xét thời đại này (23.10.2020 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 54-59 54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, …

Xem tiếp »

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Ngày 23 tháng 10 năm 2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12, 54-59)   54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 …

Xem tiếp »

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (22.10.2020 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em tưởng …

Xem tiếp »

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Ngày 22 tháng 10 năm 2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho …

Xem tiếp »

Trung tín, khôn ngoan (21.10.2020 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 39-48 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người …

Xem tiếp »

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày 21 tháng 10 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút …

Xem tiếp »

Chủ sẽ phục vụ (20.10.2020 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.  Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi …

Xem tiếp »

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Ngày 20 tháng 10 năm 2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

    “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38)   35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là …

Xem tiếp »

Những kho lớn hơn (19.10.2020 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” …

Xem tiếp »

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Ngày 19 tháng 10 năm 2020 – Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên)

  Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia …

Xem tiếp »

Ngôn sứ và tông đồ (15.10.2020 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 47-54 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề Luật (Ngày 15 tháng 10 năm 2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Lc 11, 47-54) 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ …

Xem tiếp »

Xao lãng lẽ công bình (14.10.2020 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 42-46 42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều …

Xem tiếp »

Bên ngoài, bên trong (13.10.2020 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: …

Xem tiếp »

Tìm kiếm dấu lạ (12.10.2020 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã …

Xem tiếp »

Không mặc y phục lễ cưới (11.10.2020 – Chúa nhật 28 Thường niên A)

“Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không? Lời Chúa: (Mt 22, 1-14) 1 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia …

Xem tiếp »

Phúc thay lòng dạ (10.10.2020 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 27-28 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay …

Xem tiếp »

Ngón tay Thiên Chúa (9.10.2020 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 15-26 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước …

Xem tiếp »

Hãy xin thì sẽ được (8.10.2020 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

Xem tiếp »

Hớn hở vui mừng (3.10.2020 – Thứ bảy Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban …

Xem tiếp »

Trước đã (30.9.2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Mẹ tôi và anh em tôi (22.9.2020 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 8, 19-21 19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp …

Xem tiếp »

Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa nhật 25 Thường niên A)

Lời Chúa: (Mt 20, 1-16a) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với thợ là …

Xem tiếp »

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (15.9.2021 – Thứ tư Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không …

Xem tiếp »

« Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình » (15.9.2021 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên)

  « Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình » (Lc 7, 31-35) Hình ảnh đám trẻ Để nói về thế hệ đương thời đón nhận như thế nào những dấu chỉ Thiên Chúa thực hiện nơi ông Gioan Tẩy Giả và một cách trọn vẹn và duy …

Xem tiếp »

Hết lòng tha thứ (13.9.2020 – Chúa nhật 24 Thường niên A)

Lời Chúa: (Mt 18, 21-35) 21 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy …

Xem tiếp »

Lợi được người anh em (6.9.2020 – Chúa nhật 23 Thường niên A)

Mong sao mau đến ngày các Kitô hữu trên thế giới ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất Lời Chúa: (Mt 18,15-20) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi …

Xem tiếp »

« Yêu thương là chu toàn Lề Luật » (6.9.2020 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên, năm A)

  « Yêu thương là chu toàn Lề Luật » (Ed 33, 7-9 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20) 1. Lòng ham muốn và tình thương Trong bài đọc 2, trích thư Roma, thánh Phao-lô nhắc lại một số điều răn căn bản liên quan cách chúng ta ứng xử với nhau : …

Xem tiếp »

« Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con » (30.8.2020 – Chúa Nhật XXII Thường Niên, năm A)

  « Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con » (Gr 20, 7-9 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27)   1. Đức Giê-su mặc khải mầu nhiệm Vượt Qua Sau câu hỏi thâm sâu và riêng tư : « Anh em nói Thầy là ai ? » (x. Mt 16, 13-20 : bài Tin Mừng của …

Xem tiếp »

Đầu Gioan Tẩy giả (29.8.2020 – Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia …

Xem tiếp »

Bên trong, bên ngoài (25.8.2020 – Thứ ba Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng: 23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan …

Xem tiếp »

Trên tảng đá này (23.8.2020 – Chúa nhật 21 Thường niên, năm A)

Lời Chúa: (Mt 16,13-20) 13 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho …

Xem tiếp »

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (23.8.2020 – Chúa Nhật XXI Thường Niên năm A)

  « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Mt 16, 13-19)   Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường đi đến các làng xã vùng Cêsarê Philiphê, là miền dân ngoại ở phía bắc Galilê. Đó là một nơi xa khỏi vùng mà Đức Giê-su và …

Xem tiếp »

Tôi là nữ tì của Chúa (22.8.2020 – Đức Maria Nữ vương)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

Xem tiếp »

Xin Cho Con Ði Trên Mặt Nước (9.8.2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên A)

“Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin là gì khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối“ Lời Chúa: (Mt 14,22-33) Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, 22 Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia …

Xem tiếp »

Tại anh em kém tin (8.8.2020 – Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 17, 14-20 14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và …

Xem tiếp »

Từ bỏ chính mình (7.8.2020 – Thứ sáu Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 16, 24-28 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì …

Xem tiếp »

Lòng tin của bà lớn thật (5.8.2020 – Thứ Tư Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ …

Xem tiếp »

Anh em hãy cho họ ăn (2.8.2020 – Chúa nhật 18 Thường niên năm A)

Lời Chúa: (Mt 14,13-21) 13 Khi được tin ông Gioan Tẩy giả đã bị giết chết, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu …

Xem tiếp »

“Họ không cần phải đi đâu cả” (2.8.2020 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm A)

“Họ không cần phải đi đâu cả” (Mt 14, 13-21) 1. “Chạnh lòng thương” Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì “chạnh lòng thương”; và tình thương của Đức Giê-su được diễn tả bằng những hành động rất cụ thể: chữa bệnh và cho ăn. …

Xem tiếp »

Vì đã trót thề (1.8.2020 – Thứ bảy Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 14,1-12 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Số là vua Hêrôđê …

Xem tiếp »

Vui mừng bán tất cả (26.7.2020 – Chúa nhật 17 Thường niền năm A)

Lời Chúa: (Mt 13,44-52) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua …

Xem tiếp »

Không được như vậy (25.7.2020 – Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

Lời Chúa: Mt 20, 20-28 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi …

Xem tiếp »

Anh em thật có phúc (23.7.2020 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 10-17 10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì …

Xem tiếp »

Đừng nhổ cỏ lùng (19.7.2020 – Chúa nhật 16 Thường niên A)

Lời Chúa: (Mt 13,24-43) 24 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa …

Xem tiếp »

Nghe và hiểu (12.7.2020 – Chúa nhật 15 Thường niên năm A)

Lời Chúa: (Mt 13,1-23) 1 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà …

Xem tiếp »

Ách của tôi êm ái (5.7.2020 – Chúa nhật 14 Thường niên năm A)

Lời Chúa: (Mt 11,25-30) 25 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, …

Xem tiếp »