Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Lời Chúa Cho Ngày Sống

Lời Chúa Cho Ngày Sống

Được đem đi, bị bỏ lại (15.11.2019 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 26-37 26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, …

Xem tiếp »

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Ngày 15 tháng 11 năm 2019 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  “Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17, 26-37)   26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn …

Xem tiếp »

Nước Thiên Chúa (14.11.2019 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 20-25 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì …

Xem tiếp »

Triều Đại Thiên Chúa (Ngày 14 tháng 11 năm 2019 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25)   20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở …

Xem tiếp »

Sấp mình tạ ơn (13.11.2019 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ …

Xem tiếp »

« Chín người kia đâu ? » (Ngày 13 tháng 11 năm 2019 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  « Chín người kia đâu ? » (Lc 17, 11-19)   11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: …

Xem tiếp »

Đầy tớ vô dụng (12.11.2019 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 7-10 7 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, …

Xem tiếp »

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Ngày 12 tháng 11 năm 2019 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

    “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 7-10)   7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm …

Xem tiếp »

Làm cớ vấp ngã (11.11.2019 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 17, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống …

Xem tiếp »

“Lòng tin lớn bằng hạt cải” (Ngày 11 tháng 11 năm 2019 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  “Lòng tin lớn bằng hạt cải” (Lc 17, 1-6)   1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ …

Xem tiếp »