Tag lưu trữ: khấn cuối

August, 2019

  • 16 August

    Thánh Lễ Khấn Cuối Của Cha Đa-minh Phạm Minh Thắng

    Thứ năm, ngày 15.8.2019 – Lễ Đức Mẹ Lên Trời, tại Tập viện Thánh Tâm Dòng Tên Việt Nam, cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, SJ. đã chủ sự thánh lễ khấn cuối của cha Đa-minh Phạm Minh Thắng, SJ. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ, có sự hiện …

October, 2017

  • 19 October

    Thánh lễ khấn cuối của cha viện trưởng Học viện Dòng Tên Việt Nam

    “[…] là người đã được thử luyện lâu dài và cẩn thận, […] rèn luyện trong những điều thuộc về tinh thần cũng như thể xác có thể giúp tiến tới trong sự khiêm nhường, sự từ bỏ tất cả tình yêu theo tính xác thịt cũng như ý muốn …