Tag lưu trữ: Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

May, 2024

  • 14 May

    Ba câu hỏi của Đức Thánh Cha về Thiên Đàng

      Mỏ neo của chúng ta đã ở trên Thiên Đàng. Bám vào sợi dây, và chúng ta sẽ hướng tới đó. Lễ Thăng Thiên là dịp để chúng ta suy tư về cách Giáo Hội, thân thể của Chúa Ki-tô tiến về Trời như thế nào. Đức Thánh Cha …