Tag lưu trữ: kinh thánh

November, 2014

  • 19 November

    Tông hiến về bản dịch La-tinh của Sách Thánh

    Tông hiến về bản dịch La-tinh của Sách Thánh gọi là bản Phổ Thông mới (Nova Vulgata) Constitutio Apostolica qua Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio “typica” declaratur et promulgatur Tông hiến qua đó bản Phổ Thông mới của Sách Thánh được tuyên bố là “bản chuẩn” và cho phổ biến …