Tag lưu trữ: Sự Sáng Tạo

June, 2018

  • 24 June

    [Nhân đức trong gia đình] Sáng Tạo

    “Chúng ta hãy sử dụng những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người ” (Rm 6,12).  1. Thế nào là sự sáng tạo? Bạn là một thụ tạo mới. Không ai trên thế giới này giống như bạn. Bạn sở hữu những phẩm chất …